HOTLINE
511 373 828
info@kacperek.cz
Obsah Vašeho košíku
k pokladně celkem: 0,00 Kč
Obchodní podmínky

PŘEDPISY PRO WEBOVÝ OBCHOD
kacperek.cz


OBSAH:


1. OBECNÁ USTANOVENÍ
2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
4. ZPŮSOBY PLATBY A LHŮTY PRO PRODUKT
5. NÁKLADY, ZPŮSOB A ČAS DODÁNÍ A VYZVEDNUTÍ PRODUKTU.
6. POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
7. MIMOSOUDNÍ ŘÍZENÍ O STÍŽNOSTECH A OPRAVNÝCH PROSTŘEDCÍCH A PRAVIDLA
PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM.
8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBCHODNÍKŮ
10. RECENZE PRODUKTŮ
11. NELEGÁLNÍ OBSAH A JINÝ OBSAH, KTERÝ NENÍ V SOULADU S PRAVIDLY.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13. VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Internetový obchod www.kacperek.cz dbá na práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu
přiznává zákon o právech spotřebitelů. Smluvní ujednání, která jsou pro spotřebitele méně příznivá než
ustanovení zákona o právech spotřebitelů, jsou neplatná a namísto nich se použijí ustanovení zákona o
právech spotřebitelů. Účelem ustanovení těchto obchodních podmínek tedy není vyloučit nebo omezit
jakákoli práva spotřebitele, která mu náleží podle kogentních ustanovení zákona, a případné pochybnosti je
třeba vykládat ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních
podmínek a výše uvedenými ustanoveními mají přednost a použijí se tato ustanovení.


1.OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Definice:
1.1.1. ZÁKON O DIGITÁLNÍCH SLUŽBÁCH, ZÁKON - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném digitálním trhu digitálních služeb a o změně směrnice
2000/31/ES (zákon o digitálních službách) (Úř. věst. L 277, 27.10.2022, s. 1-102).
1.1.2 NEZÁKONNÝ OBSAH - informace, které buď samy o sobě, nebo ve spojení s činností, včetně prodeje
Výrobků nebo poskytování Elektronických služeb, nejsou v souladu s právem Evropské unie nebo s
právem kteréhokoli členského státu, který je v souladu s právem Evropské unie, bez ohledu na
konkrétní předmět nebo povahu tohoto práva.
1.2 Internetový obchod dostupný na internetové adrese www.kacperek.cz provozují partneři provozující
společnou obchodní činnost na základě smlouvy o občanském sdružení pod názvem FIRMA HANDLOWOPRODUKCYJNO-
USŁUGOWA "KACPEREK" S.C. KRYSTYNA NOWAK, BOGDAN
NOWAK, DANIEL NOWAK (adresa podnikání ul. Starowiślna 86, 31-035 Kraków a adresa pro doručování:
Parkowa 2, 32-087 Bibice), NIP občanského sdružení 676005945spółka cywilna6, REGON č. 350437020,
BDO č.: 000313190, e-mailová adresa info@kacperek.cz, telefonní číslo: + 48 511 373 828, tj. BOGDANA
NOWAKa provozujícího podnikatelskou činnost pod firmou BOGDAN NOWAK FIRMA HANDLOWOPRODUKCYJNO-
USŁUGOWA "KACPEREK" (adresa p o d n i k á n í : ul. Starowiślna 86, 31-035 Kraków)
zapsaná v Centrálním registru ekonomických činností a informací Polské republiky vedeném ministrem
hospodářství, NIP 6761148185, REGON 356509676, DANIEL NOWAK provozující podnikatelskou činnost
pod firmou DANIEL NOWAK FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA.
"KACPEREK" (adresa podnikání: ul. Starowiślna 86, 31-035 Kraków) zapsaná v Centrálním registru a
informacích o podnikatelské činnosti Polské republiky vedeném ministrem hospodářství, NIP 9452002752,
REGON 123010919 a KRYSTYNA NOWAK.
provozující podnik pod názvem KRYSTYNA NOWAK FIRMA HANDLOWO- PRODUKCYJNOUSŁUGOWA
"KACPEREK" (adresa podnikání: ul. Starowiślna 86, 31-035 Kraków) zapsaný v Centrálním
registru ekonomické činnosti a informací Polské republiky vedeném ministrem odpovědným za hospodářství,
NIP 6761048064, REGON 121433580.
1.3 Tyto obchodní podmínky jsou určeny jak spotřebitelům, tak podnikatelům, kteří využívají internetový
obchod, pokud konkrétní ustanovení obchodních podmínek nestanoví jinak a není určeno výhradně
spotřebitelům nebo podnikatelům.
1.4 Správcem osobních údajů zpracovávaných v internetovém obchodě v souvislosti s plněním ustanovení
těchto obchodních podmínek je prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, p o d o b u a n a
základě důvodů a zásad uvedených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na internetových
stránkách internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především zásady týkající se
zpracování osobních údajů Správcem v I n t e r n e t o v ém obchodě, včetně důvodů, účelů a doby
zpracování osobních údajů a práv subjek t ů údaj ů , jakož i informace o používání cookies a
analytických nástrojů v Internetovém obchodě. Používání Internetového obchodu, včetně provádění nákupů,
je dobrovolné. Stejně tak je d o b r o v o l n é i související poskytnutí osobních údajů Zákazníkem nebo
Klientem při využívání Internetového obchodu, s výjimkami uvedenými v zásadách ochrany osobních údajů
(uzavření smlouvy a zákonné povinnosti Prodávajícího). 1.5. Definice pojmů:
1. PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.
2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - formulář dostupný v internetovém obchodě, který umožňuje
vytvoření účtu.
3. OBJEDNACÍ FORMULÁŘ - elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v
Internetovém obchodě, který umožňuje Objednateli podat Objednávku, zejména přidáním
Produktů do elektronického košíku a upřesněním podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu
dodání a platby.
4. ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech
stanovených obecně závaznými právními předpisy též fyzická osoba s omezenou
způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez
právní subjektivity, které je právní způsobilost přiznána zákonem; - který uzavřel nebo hodlá
uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu.
5. OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka
zákonů 1964 č. 16, položka 93 ve znění pozdějších předpisů).
6. ÚČET - Elektronická služba, soubor prostředků v systému ICT Poskytovatele služeb,
označený individuálním jménem (loginem) a heslem poskytnutým Zákazníkem, ve kterém
jsou uloženy údaje poskytnuté Zákazníkem a informace o jím zadaných Objednávkách v
Internetovém obchodě.
7. NEWSLETTER - elektronická služba, elektronická distribuční služba poskytovaná
Poskytovatelem služby prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem Příjemcům
služby, kteří ji využívají, automaticky dostávat od Poskytovatele služby cyklický obsah
po sobě jdoucích vydání newsletteru obsahujícího informace o Výrobcích, novinkách a
akcích v Internetovém obchodě.
8. PRODUKT - movitá věc dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem Kupní
smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
9. PRAVIDLA - tato pravidla internetového obchodu.
10. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod poskytovatele služeb dostupný
na následující internetové adrese: www.kacperek.cz.
11. PRODÁVAJÍCÍ; POSKYTOVATEL SLUŽEB - společníci provozující společnou
podnikatelskou činnost na základě smlouvy o občanském sdružení pod názvem
FIRMA HANDLOWO- PRODUKCYJNO-USŁUGOWA "KACPEREK" S.C.
KRYSTYNA NOWAK, BOGDAN
NOWAK, DANIEL NOWAK (adresa podnikání ul. Starowiślna 86, 31- 035 Kraków a adresa
pro doručování: Parkowa 2, 32-087 Bibice), NIP občanského sdružení 6760059456,
REGON občanského sdružení 350437020, e-mailová adresa info@kacperek.cz, telefonní
číslo: + 48 511 373 828, tj. BOGDAN NOWAK provozující podnikatelskou činnost pod
firmou BOGDAN NOWAK FIRMA HANDLOWO- PRODUKCYJNO-USŁUGOWA
"KACPEREK" (adresa podnikání: ul. Starowiślna 86, 31-035 Kraków) zapsané v Centrálním
registru ekonomické činnosti a informací Polské republiky vedeném ministrem odpovědným
za hospodářství, NIP 6761148185, REGON 356509676, DANIEL NOWAK provozující
podnikatelskou činnost pod firmou DANIEL NOWAK FIRMA HANDLOWOPRODUKCYJNO-
USŁUGOWA "KACPEREK" (adresa podnikání: ul. Starowiślna 86, 31-
035 Kraków) zapsané v Centrálním registru ekonomické činnosti a informací Polské
republiky vedeném ministrem hospodářství, NIP 9452002752, REGON 123010919 a
KRYSTYNA NOWAK provozující podnikatelskou činnost pod firmou KRYSTYNA NOWAK
FIRMA HANDLOWO- PRODUKCYJNO-USŁUGOWA "KACPEREK" (adresa podnikání: ul.
Starowiślna 86, 31-035 Kraków) zapsaná v Centrálním registru podnikatelské činnosti a
informací Polské republiky vedeném ministrem odpovědným za hospodářství, NIP
6761048064, REGON 121433580.
12. PRODEJNÍ SMLOUVA - smlouva o prodeji výrobku uzavřená nebo uzavřená mezi
zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu.
13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služeb
Zákazníkovi prostřednictvím Internetového obchodu.
14. UŽIVATEL - (1) fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům a v případech stanovených
obecně závaznými právními předpisy také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k
právním úkonům; (2) právnická osoba nebo
(3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním
úkonům; - která využívá nebo hodlá využívat elektronickou službu.
15. ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁVECH - zákon ze dne 30. května 2014 o.
práva spotřebitelů (Sbírka zákonů 2014, položka 827, ve znění pozdějších předpisů).
16. OBJEDNÁVKA - projev vůle zákazníka učiněný prostřednictvím objednávkového
formuláře a směřující přímo k uzavření smlouvy o prodeji výrobku s prodávajícím.


2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
2.1. V internetovém obchodě jsou k dispozici následující elektronické služby: V e-shopu jsou k dispozici:
Účet, Objednávkový formulář a Zpravodaj.
1.Účet - použití účtu je možné poté, co zákazník provede dva po sobě jdoucí kroky - (1)
vyplní registrační formulář, (2) klikne na pole "Registrovat". V Registračním formuláři je
nutné, aby Příjemce služby uvedl následující údaje Příjemce služby: e-mailovou adresu a
heslo.
2. Služba elektronického účtu je poskytována bezplatně po dobu neurčitou. Zákazník má
možnost kdykoli a bez udání důvodu Účet zrušit (odstoupit od Účtu) zasláním příslušné
žádosti Poskytovateli služby, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu:
info@kacperek.cz nebo písemně na adresu: Parkowa 2, 32-087 Bibice.
3.Objednávkový formulář - použití objednávkového formuláře začíná v okamžiku, kdy
zákazník přidá první výrobek do elektronického nákupního košíku v internetovém obchodě.
Objednávka je učiněna, když Zákazník provede celkem dva po sobě jdoucí kroky - (1)
vyplnění Objednávkového formuláře a (2) kliknutí na políčko "Potvrzuji nákup" na webové
stránce Internetového obchodu po vyplnění Objednávkového formuláře. - Do tohoto
okamžiku je možné zadané údaje samostatně upravovat (za tímto účelem je třeba se řídit
zobrazenými zprávami a informacemi dostupnými na webových stránkách Internetového
obchodu). V Objednávkovém formuláři je nutné, aby Zákazník uvedl následující údaje
týkající se Zákazníka: jméno a příjmení/název společnosti, adresu (ulice, číslo domu/bytu,
PSČ, město, stát), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se Kupní
smlouvy: Údaje o Zákazníkovi: Výrobek(y), množství Výrobku(ů), místo a způsob dodání
Výrobku(ů), způsob platby. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je nutné uvést
také název společnosti a daňové identifikační číslo.
4. Elektronická služba objednávkového formuláře je poskytována bezplatně, je poskytována
jednorázově a zaniká v okamžiku, kdy je jejím prostřednictvím zadána objednávka, nebo
v okamžiku, kdy zákazník zadávání objednávek jejím prostřednictvím předem ukončí.
5.Newsletter - použití Newsletteru je možné po zadání e-mailové adresy, na kterou má být
zasláno další vydání Newsletteru, v záložce "Newsletter" viditelné na webových stránkách
internetového obchodu a po kliknutí na políčko "Přihlásit se". Přihlášení k odběru
Newsletteru probíhá také zaškrtnutím příslušného políčka při vytváření účtu - Zákazník je
přihlášen k odběru Newsletteru ihned po vytvoření účtu, nebo zaškrtnutím příslušného
políčka při vyplňování objednávkového formuláře - Zákazník je přihlášen k odběru
Newsletteru ihned po odeslání objednávky.
6. Elektronická služba Newsletter je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Zákazník
má možnost,
kdykoli a bez udání důvodu odhlásit odběr newsletteru (odhlášení z odběru newsletteru)
zasláním příslušné žádosti poskytovateli služeb, zejména e-mailem na adresu:
info@kacperek.cz nebo písemně na následující adresu: Parkowa 2, 32-087 Bibice.
2.2. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci se systémem ICT používaným poskytovatelem služeb:
(1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické
poště; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší,
Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0. a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší, Microsoft Edge
verze 25.10586.0.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: (5) povolte v prohlížeči soubory
cookie a Javascript.
2.3. Klient je povinen používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými
mravy, s ohledem na osobní práva, autorská práva a duševní vlastnictví Poskytovatele služeb a třetích
stran. Klient je povinen zadávat údaje v souladu se skutečností. Klientovi je zakázáno poskytovat
protiprávní obsah.
2.4. Postup pro stížnosti týkající se elektronických služeb je uveden v bodě. 6 Pravidel.


3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází poté, co zákazník učiní
objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s bodem.
2.1.2 Obchodních podmínek.
3.2. Cena výrobku uvedená na webových stránkách on-line obchodu je uvedena v polských zlotých a
zahrnuje daně. O celkové ceně včetně daní Produktu, který je předmětem Objednávky, jakož i o
nákladech na dodání (včetně dopravy, doručení a poštovních služeb) a dalších nákladech, a pokud výši
těchto poplatků nelze zjistit - o povinnosti je uhradit, je Klient informován na webových stránkách
Internetového obchodu v průběhu procesu zadávání Objednávky, včetně okamžiku projevu vůle Klienta
být vázán Kupní smlouvou.
3.3. Postup při uzavírání kupní smlouvy v internetovém obchodě pomocí objednávkového formuláře
1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází poté, co zákazník učiní
objednávku v internetovém obchodě v souladu s bodem. 2.1.2 Obchodních podmínek.
2. Po podání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a zároveň ji přijme
kvyřízení. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k vyřízení je provedeno tak, že
Prodávající zašle Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při zadávání
Objednávky příslušnou e-mailovou zprávu, která obsahuje minimálně prohlášení
Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí k vyřízení a potvrzení o uzavření Kupní
smlouvy. Okamžikem přijetí výše uvedené e-mailové zprávy Zákazníkem je Kupní smlouva
mezi Zákazníkem a Prodávajícím uzavřena.
3.4. Obsah uzavřené kupní smlouvy je zaznamenán, zabezpečen a zpřístupněn zákazníkovi (1)
zpřístupněním těchto obchodních podmínek na webových stránkách internetového obchodu a (2) zasláním
e-mailové zprávy uvedené v bodě. 3.3.2. Obchodních podmínek. Obsah Kupní smlouvy je dodatečně
zaznamenán a zabezpečen v informačním systému Internetového obchodu Prodávajícího.


4. ZPŮSOBY PLATBY A LHŮTY PRO PRODUKT
4.1. Prodávající zpřístupní zákazníkovi následující způsoby platby za kupní smlouvu:
1. Platba na dobírku.
2. Platba v hotovosti při osobním odběru.
3. Platba bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího.
4.Elektronické platby a platby kartou prostřednictvím BlueMedia.pl, PayU.pl, PayPal.com
nebo Przelewy24.pl - možné aktuální platební metody jsou uvedeny na webových
stránkách internetového obchodu v záložce Informace o platebních metodách a na
webových stránkách http://www.payu.pl, http://www.paypal.com, http://www.przelewy24.pl,
http:www.bluemedia.pl.
1. Dostupné platební metody: Platební karty: Visa, Visa Electron,
MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
V případě, že je požadováno vrácení peněz za transakci provedenou zákazníkem pomocí platební karty,
prodejce provede vrácení peněz na bankovní účet přiřazený k platební kartě zákazníka.
1. Zúčtování elektronických plateb a transakcí platební kartou se provádí podle volby
zákazníka prostřednictvím BlueMedia.pl, PayU.pl, PayPal.com nebo Przelewy24.pl.
Zpracování elektronických plateb a platebních karet provádí:
2. PayU.pl - společnost PayU S.A. se sídlem v Poznani (adresa: ul. Grunwaldzka 182, 60-
166 Poznaň), zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem
0000274399, registrační spisy uložené u Okresního soudu Poznaň - Nowe Miasto a Wilda
v Poznani, základní kapitál 4 000 000 PLN plně splacený, NIP: 779-23-08-495.
3. PayPal.com - společnost PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. patro 22-24
Boulevard Royal, L-2449, Lucemburk.
4. Przelewy24.pl - společnost Dialcom24 Sp. z o.o. se sídlem v Poznani (adresa: ul.
Kanclerska 15; 60-327 Poznaň) zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního
rejstříku pod číslem 0000306513, registrační spisy vedené Okresním soudem Poznaň -
Nowe Miasto a Wilda v Poznani, základní kapitál ve výši
1 697 000 PLN plně splacených, NIP: 781-173-38-52.
1. Blue Media S.A. se sídlem v Sopotech, ul. Powstańców
Warszawy 6,
zapsaná u Okresního soudu Gdaňsk - sever v Gdaňsku, VIII
obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem.
0000320590, se základním kapitálem 2 000 000 PLN (plně
splaceným), NIP: 585-13-51-185;
zapsané v registru poskytovatelů platebních služeb pod číslem
IP17/2013, v registru úvěrových institucí.
pod číslem RIP000109, do registru zprostředkovatelů úvěrů pod
číslem RPK002057, do registru zprostředkovatelů úvěrů pod číslem
RIP000109, do registru zprostředkovatelů úvěrů pod číslem
RPK002057, do registru
telekomunikační podniky pod číslem 11050.
4.2. Termín platby:
1. Pokud si Zákazník zvolí platbu v hotovosti při osobním odběru, platbu bankovním
převodem, elektronickou platbu nebo platbu platební kartou, je povinen provést platbu do 7
kalendářních dnů od uzavření Kupní smlouvy.
2. Pokud si zákazník zvolí platbu na dobírku, je povinen provést platbu při dodání.


5.NÁKLADY, ZPŮSOB A ČAS DODÁNÍ A VYZVEDNUTÍ PRODUKTU.
5.1. Dodání výrobku je možné v Polské republice, Rakousku, Belgii, České republice, Dánsku, Francii,
Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Irsku, Litvě, Slovensku, Slovinsku a Španělsku.
5.2. Dodání výrobku zákazníkovi je zpoplatněno, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání
Produktu (včetně dopravy, doručení a poštovného) jsou Zákazníkovi uvedeny na webových stránkách
Internetového obchodu v informační záložce týkající se nákladů na dodání a při zadávání Objednávky,
včetně okamžiku projevu vůle Zákazníka být vázán Kupní smlouvou.
5.3. Osobní odběr výrobku zákazníkem je bezplatný.
5.4. Prodávající umožní zákazníkovi následující způsoby dodání nebo vyzvednutí Produktu:
1. Poštovní doručení.
2. Dodání kurýrem, dobírka.
3. Balíková pošta, dobírka.
4. Orlen Parcel.
5. Osobní sbírka je k dispozici na adrese: Parkowa 2, 32-087 Bibice - v pracovní dny od
08:00 do 15:00 hod.
5.5. Lhůta pro dodání Produktu Zákazníkovi je maximálně 7 pracovních dnů, pokud není v popisu
Produktu nebo během procesu Objednávky uvedena lhůta kratší. V případě Produktů s různými dodacími
lhůtami je dodací lhůtou nejdelší uvedená lhůta, která však nesmí být delší než 7 Pracovních dnů. Počátek
lhůty pro dodání Produktu Zákazníkovi se počítá následovně:
1. Pokud si zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební
kartou - od data připsání na bankovní účet prodávajícího nebo zúčtovací účet.
2. Pokud si Zákazník zvolí způsob platby na dobírku - ode dne uzavření Kupní smlouvy.
5.6. Lhůta pro připravenost Produktu k vyzvednutí Zákazníkem - Pokud se Zákazník rozhodne pro
osobní vyzvednutí Produktu, musí být Produkt připraven k vyzvednutí Zákazníkem do 1 pracovního dne,
pokud není v popisu Produktu nebo během procesu Objednávky uvedena kratší lhůta. V případě Produktů s
různými termíny připravenosti k odběru se za termín připravenosti k odběru považuje nejdelší uvedený
termín, který však nesmí být delší než 1 Pracovní den. O připravenosti Produktu k odběru bude Zákazník
Prodávajícím dodatečně informován zasláním příslušné e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Zákazníka
uvedenou v průběhu procesu zadávání Objednávky. Počátek běhu lhůty, ve které má být Produkt připraven
k vyzvednutí Zákazníkem, se počítá následovně:
1. Pokud si zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební
kartou - od data připsání na bankovní účet prodávajícího nebo zúčtovací účet.
2. Pokud si zákazník zvolí způsob platby na dobírku - ode dne uzavření kupní smlouvy.


6. POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
6.1. Tento článek 6 obchodních podmínek stanoví postup pro vyřizování stížností společný pro
všechny stížnosti podané prodávajícímu, zejména stížnosti týkající se produktů, kupních smluv,
elektronických služeb a dalších stížností souvisejících s provozem prodávajícího nebo internetového
obchodu.
6.2. Základ a rozsah odpovědnosti jsou stanoveny v obecně platných právních předpisech, zejména v
občanském zákoníku, zákoně o právech spotřebitelů a zákoně o poskytování elektronických služeb ze
dne 18. července 2002 (sbírka zákonů č. 144, položka 1204 v platném znění).
6.2.1.Podrobná ustanovení týkající se reklamace Výrobku - movité věci - zakoupeného Zákazníkem na
základě Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím do 31. 12. 2022 j s o u s t a n o v e n a ustanoveními
občanského zákoníku ve znění účinném do 31. 12. 2022, zejména § 556-576 občanského zákoníku.
Tato ustanovení vymezují zejména základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi v
případě, že prodaný Produkt má fyzickou nebo právní vadu (záruku). Prodávající je povinen poskytnout
Zákazníkovi Produkt bez vad. Dle § 558 odst. 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost
Prodávajícího ze záruky za Produkt zakoupený dle předchozí věty vůči Zákazníkovi, který není
spotřebitelem.
6.2.2.Podrobná ustanovení týkající se reklamace Produktu - movité věci (včetně movité věci s digitálními
prvky), avšak s výjimkou movité věci, která slouží pouze jako nosič digitálního obsahu - zakoupeného
Zákazníkem na základě Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím od 1. ledna 2023, jsou uvedena v
ustanoveních Zákona o právech spotřebitelů ve znění účinném od 1. ledna 2023, zejména v § 43a - 43g
Zákona o právech spotřebitelů. Tato ustanovení určují zejména základ a rozsah odpovědnosti
Prodávajícího vůči spotřebiteli v případě, že Výrobek není ve shodě s Kupní smlouvou.
6.2.3.Podrobná ustanovení týkající se reklamace Produktu - digitálního obsahu nebo služby nebo movité
věci, která slouží pouze jako nosič digitálního obsahu - zakoupeného Zákazníkem na základě Kupní
smlouvy uzavřené s Prodávajícím od 1. ledna 2023 nebo před tímto datem, pokud k dodání takového
Produktu mělo dojít nebo došlo po tomto datu, jsou uvedena v ustanoveních zákona o právech
spotřebitelů ve znění účinném od 1. ledna 2023, zejména v § 43h - 43q zákona o právech spotřebitelů.
Tato ustanovení určují zejména základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči spotřebiteli, pokud
Výrobek není ve shodě s Kupní smlouvou.
6.3. Stížnost lze podat například:
6.3.1.písemně na tuto adresu: Parkowa 2, 32-087 Bibice;
6.3.2.elektronicky e-mailem na adresu: info@kacperek.cz.
6.4. Zaslání nebo vrácení výrobku v rámci reklamace může proběhnout na uvedené adrese: Parkowa 2, 32-
087 Bibice.
6.5. V popisu stížnosti se doporučuje uvést: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména
povahu a datum nesrovnalosti nebo nedodržení smlouvy; (2) žádost o.
způsob uvedení reklamace do souladu se smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny či odstoupení od
smlouvy nebo jiný nárok; a (3) kontaktní údaje stěžovatele - usnadní a urychlí to vyřízení reklamace.
Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze formu doporučení a nemají vliv na účinnost stížností
podaných bez doporučeného popisu stížnosti.
6.6. Pokud se v průběhu vyřizování stížnosti změní kontaktní údaje uvedené stěžovatelem, je stěžovatel
povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu.
6.7. Stěžovatel může přiložit důkazy (např. fotografie, dokumenty nebo výrobek) týkající se předmětu
stížnosti. Prodávající může rovněž požádat stěžovatele o poskytnutí dalších informací nebo zaslání
důkazů (např. fotografií), pokud to prodávajícímu usnadní a urychlí prošetření stížnosti.
6.8. Prodávající na stížnost odpoví neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od jejího obdržení.


7. MIMOSOUDNÍ ŘÍZENÍ O STÍŽNOSTECH A OPRAVNÝCH PROSTŘEDCÍCH A PRAVIDLA
PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM.
7.1. Podrobné informace o možnosti zákazníka, který je spotřebitelem, využít mimosoudní postupy pro
vyřizování stížností a uplatňování nároků, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům, jsou k dispozici na
internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. K dispozici je rovněž kontaktní místo předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele
(telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo písemná adresa: Pl. Powstańców
Warszawy 1, Varšava), jehož úkolem je mimo jiné poskytovat pomoc spotřebitelům ve věcech
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
7.3. Spotřebitel má k dispozici následující příklady mimosoudních postupů pro podávání stížností a
zjednávání nápravy: (1) návrh na mimosoudní řešení sporu u stálého smírčího spotřebitelského soudu
(více informací viz: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) návrh na mimosoudní řešení sporu u oblastního
inspektora obchodní inspekce (více informací viz webové stránky inspektora příslušného podle místa
podnikání prodávajícího); a (3) pomoc okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo
společenské organizace, jejíž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (např. Federace spotřebitelů,
Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné prostřednictvím e-mailu na adrese
porady@dlakonsumentow.pl a na telefonní lince pro spotřebitele 801 440 220 (linka je v provozu v pracovní
dny od 8:00 do 18:00 hodin, hovorné je zpoplatněno dle tarifu operátora).
7.4. Platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR) je k
dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná
internetová stránka s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a obchodníky, kteří hledají
mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z kupní smlouvy nebo smlouvy o
poskytování služeb online (více informací naleznete na internetových stránkách samotné platformy nebo
na internetové adrese Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může do 14 kalendářních dnů od smlouvy odstoupit bez
udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě. 8.8 Pravidel. K dodržení
lhůty postačí zaslání prohlášení před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení lze učinit např:
8.1.1.písemně na tuto adresu: Parkowa 2 , 32-087 Bibice ;
8.1.2.elektronicky e-mailem na adresu: info@kacperek.cz .
8.2. Vrácení výrobku - movité věci (včetně movitých věcí s digitálními prvky) v r ámc i o d s t o u p e n í od
smlouvy může proběhnout na adrese: Parkowa 2 , 32-087 Bibice.
8.3. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze 2 zákona o právech spotřebitelů a je
navíc k dispozici v bodě. 13 Nařízení. Spotřebitel může vzorový formulář použít, není to však povinné.
8.4. Začne běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy:
8.4.1.u smlouvy, v rámci jejíhož plnění Prodávající dodává Výrobek a je povinen převést jeho vlastnictví - od
převzetí Výrobku spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou, která není dopravcem, a v případě
smlouvy, která: (1) zahrnuje více Výrobků, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po
částech - od převzetí posledního Výrobku, dávky nebo části, nebo (2) zahrnuje pravidelné dodávky
Výrobků na dobu určitou - od převzetí prvního Výrobku;
8.4.2.u ostatních smluv ode dne uzavření smlouvy.
8.5. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.
8.6. Produkty - pohyblivé věci, včetně pohyblivých věcí s digitálními prvky:
8.6.1.Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne
doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby uhrazené spotřebitelem,
včetně nákladů na dodání Produktu - movité věci, včetně movité věci s digitálními prvky (s výjimkou
dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného spotřebitelem, který je jiný než
nejlevnější obvyklý způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě). Prodávající vrátí platbu stejným
způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem
vrácení platby, který spotřebiteli nevzniká. V případě Produktů - movitých věcí (včetně movitých věcí s
digitálními prvky) - pokud Prodávající nenabídl spotřebiteli, že si Produkt vyzvedne sám, může
Prodávající zadržet vrácení platby přijaté od spotřebitele, dokud neobdrží Produkt zpět nebo dokud
spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
8.6.2.V případě Produktů - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - je spotřebitel povinen
vrátit Produkt Prodávajícímu neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy od smlouvy
odstoupil, nebo jej předat k vyzvednutí osobě pověřené Prodávajícím, ledaže Prodávající nabídl, že si
Produkt vyzvedne sám. Postačí, když Výrobek zašle zpět před uplynutím této lhůty.
8.6.3.Spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty výrobku - movité věci (včetně movité věci s digitálními
prvky) - v důsledku používání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a
fungování výrobku.
8.7. Produkty - digitální obsah nebo digitální služby:
8.7.1.V případě odstoupení od smlouvy o poskytování produktu - digitálního obsahu nebo digitální služby -
nesmí prodávající ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy použít jiný obsah
než osobní údaje poskytnuté nebo vytvořené spotřebitelem během užívání produktu - digitálního
obsahu nebo digitální služby - poskytnutého prodávajícím, s výjimkou obsahu, který: (1) jsou užitečné
pouze v souvislosti s digitálním obsahem nebo digitální službou, které tvořily předmět smlouvy; (2)
souvisejí výhradně s činností spotřebitele během užívání digitálního obsahu nebo digitální služby
poskytované prodávajícím; (3) byly obchodníkem zkombinovány s jinými údaji a nelze je z nich získat
nebo je lze získat pouze s vynaložením nepřiměřeného úsilí; (4) byly vytvořeny spotřebitelem společně
s jinými spotřebiteli, kteří je mohou nadále využívat. S výjimkou případů uvedených v bodech (1) až (3,)
výše je prodávající povinen na žádost spotřebitele zpřístupnit spotřebiteli jiný obsah než osobní údaje,
které spotřebitel poskytl nebo vytvořil v průběhu používání digitálního obsahu nebo digitální služby
poskytované prodávajícím. V případě odstoupení od smlouvy může prodávající spotřebiteli zabránit v
dalším užívání digitálního obsahu nebo digitální služby, zejména tím, že spotřebiteli znemožní přístup k
digitálnímu obsahu nebo digitální službě nebo zablokuje uživatelský účet, čímž nejsou dotčena práva
spotřebitele uvedená v předchozí větě. Spotřebitel má právo získat digitální obsah od prodávajícího
bezplatně zpět, aniž by mu v tom prodávající bránil, a to v přiměřené lhůtě a běžně
ve strojově čitelném formátu.
8.7.2. V případě odstoupení od smlouvy o poskytnutí produktu - digitálního obsahu nebo digitální služby je
spotřebitel povinen přestat tento digitální obsah nebo digitální službu používat a zpřístupňovat třetím
osobám.
8.8. Případné náklady spojené s odstoupením od smlouvy, které je spotřebitel povinen nést:
8.8.1.V případě Produktů - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - pokud spotřebitel zvolil
jiný způsob dodání Produktu než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě,
není Prodávající povinen nahradit spotřebiteli dodatečné náklady, které mu vznikly.
8.8.2.U výrobků - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - nese spotřebitel přímé náklady
na vrácení výrobku.
8.8.3. V případě Výrobku - služby, jejíž plnění - na výslovnou žádost spotřebitele - bylo zahájeno před
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel, který uplatní své právo na odstoupení od
smlouvy po podání takové žádosti, povinen zaplatit za plnění poskytnuté do odstoupení od smlouvy.
Částka k úhradě se vypočte v poměru k tomu, co bylo poskytnuto, s přihlédnutím k ceně nebo odměně
sjednané ve smlouvě. Je-li cena nebo odměna nepřiměřeně vysoká, je základem pro výpočet této
částky tržní hodnota plnění.
8.9. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku se nevztahuje na smlouvy uzavřené na dálku:
8.9.1.(1) při poskytování služeb, za které je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající provedl
službu v plném rozsahu s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před poskytnutím
služby prodávajícím informován o tom, že po provedení služby prodávajícím ztratí právo od smlouvy
odstoupit, a vzal to na vědomí; (2) u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu,
které prodávající nemá pod kontrolou a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy; (3) v nichž je předmětem plnění Výrobek - movitá věc (včetně movité věci s digitálními prvky) -
který není prefabrikovaný, vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo určený k uspokojení
individuálních potřeb spotřebitele; (4) v nichž je předmětem plnění Výrobek - movitá věc (včetně movité
věci s digitálními prvky)
- (5) je-li předmětem plnění Výrobek - movitá věc (včetně movité věci s digitálními prvky).
- dodané v uzavřeném obalu, který nelze po otevření ze zdravotních nebo hygienických důvodů vrátit,
pokud byl obal po dodání otevřen; (6) u nichž jsou předmětem plnění Výrobky - movité věci (včetně
movitých věcí s digitálními prvky), které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny
s jinými movitými věcmi, včetně movitých věcí s digitálními prvky; (7) ve kterých jsou předmětem plnění
alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít
až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit; (8) ve
kterých spotřebitel výslovně požádal, aby se k němu prodávající dostavil za účelem neodkladné opravy
nebo údržby; pokud Prodávající poskytne navíc jiné služby, než které spotřebitel požadoval, nebo dodá
Výrobky - movité věci (včetně movitých věcí s digitálními prvky) -,jiné než náhradní díly nezbytné pro
provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, pokud jde o další
služby nebo Výrobky;
(9) u nichž je předmětem plnění zvukový nebo obrazový záznam nebo p o č í t a č o v ý software dodaný
v zapečetěném obalu, pokud je obal po dodání otevřen; (10) na dodávku novin, periodik nebo časopisů,
s výjimkou smlouvy o předplatném; (11) uzavřené formou veřejné dražby; (12) na poskytnutí ubytování
k jiným než obytným účelům, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby související s
volným časem, zábavou, sportem nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě uveden den nebo doba
poskytnutí služby; (13) na dodání digitálního obsahu nedodaného na hmotném nosiči, za který je
spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající zahájil dodávku s výslovným a předchozím
souhlasem spotřebitele, který byl
před zahájením plnění informován o tom, že po poskytnutí plnění prodávajícím a jeho potvrzení ztrácí
právo na odstoupení od smlouvy, a prodávající vydal spotřebiteli potvrzení podle § 15 odst. 1 a 2 nebo
§ 21 odst. 1 zákona o právech spotřebitelů;
(14) za poskytnutí služby, za kterou je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud spotřebitel výslovně
požádal prodávajícího, aby se dostavil ke spotřebiteli za účelem opravy, a služba již byla poskytnuta v
plném rozsahu s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele.
8.10. Ustanovení obsažená v tomto článku 8 obchodních podmínek týkající se spotřebitele se od 1. ledna
2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data použijí i na zákazníka nebo klienta, který je fyzickou
osobou uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této
smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu její
podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o
podnikatelské činnosti.


9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBCHODNÍKŮ
9.1. Tento článek 9 Obchodních podmínek a veškerá ustanovení v něm obsažená jsou určena a tedy
závazná pouze pro Zákazníka nebo Příjemce služeb, který není spotřebitelem, a od 1. ledna 2021 a pro
smlouvy uzavřené od tohoto data také není fyzickou osobou, která uzavírá smlouvu přímo související s
její podnikatelskou činností, pokud je z obsahu této smlouvy zřejmé, že pro tuto osobu nemá
profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na
základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.
9.2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření.
Odstoupení od Kupní smlouvy v tomto případě může být uskutečněno bez udání důvodu a nezakládá
žádné nároky Zákazníka vůči Prodávajícímu.
9.3. Prodávající má právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na částečnou nebo úplnou
platbu předem, a to bez ohledu na způsob platby zvolený zákazníkem a skutečnost uzavření kupní
smlouvy.
9.4. Poskytovatel služeb může smlouvu o poskytování elektronických služeb vypovědět s okamžitou platností
a bez udání důvodu zasláním příslušného prohlášení příjemci služeb.
9.5. Odpovědnost poskytovatele služeb/prodávajícího vůči zákazníkovi/zákazníkovi je bez ohledu na právní
základ omezena - jak v rámci jedné pohledávky, tak i pro všechny pohledávky celkem - na výši
zaplacené ceny a nákladů na dodání podle kupní smlouvy, nejvýše však na částku tisíc zlotých.
Omezení částky uvedené v předchozí větě se vztahuje na všechny nároky Zákazníka/Objednatele vůči
Poskytovateli služeb/Prodávajícímu, a to i v případě, že Kupní smlouva není uzavřena nebo s Kupní
smlouvou nesouvisí. Poskytovatel služeb/prodejce odpovídá příjemci služeb/zákazníkovi pouze za
typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ušlý zisk. Prodávající rovněž
neodpovídá za případné zpoždění přepravy zásilky.
9.6. Veškeré spory vzniklé mezi prodávajícím/poskytovatelem služeb a zákazníkem/poskytovatelem služeb
budou předloženy soudu příslušnému podle sídla prodávajícího/poskytovatele služeb.


10. RECENZE PRODUKTŮ
10.1. Prodávající umožňuje zobrazení a přístup k recenzím výrobků a internetového obchodu za
podmínek uvedených v tomto oddílu obchodních podmínek.
10.2. Pomocí formuláře je možné vyjádřit názor na výrobek nebo internetový obchod. Tento formulář
může být (1) zpřístupněn přímo na webových stránkách Internetového obchodu (včetně externího
widgetu); (2) může být zpřístupněn prostřednictvím individuálního odkazu, který Zákazník obdrží po
nákupu na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl, nebo (3) může být zpřístupněn prostřednictvím
obecného odkazu na formulář pro zpětnou vazbu. Při přidávání názoru může Zákazník přidat také
grafické hodnocení nebo obrázek Produktu - pokud je taková možnost ve formuláři pro přidání názoru k
dispozici.
10.3. Prodávající umožňuje dva typy posudků - posudky označené jako "Ověřený posudek" a
posudky označené jako "Neověřený posudek".
10.4. "Ověřený posudek" je posudek na výrobek zakoupený posuzovatelem v obchodě.
Internetového obchodu Prodávajícího nebo plnění Kupní smlouvy, kterou uzavřel s Prodávajícím v
Internetovém obchodě a Internetového obchodu samotného. Posudek může být vydán postupem uvedeným
v obchodních podmínkách pouze posudkářem, který skutečně provedl nákup v internetovém obchodě a je
označen jako "Ověřený posudek". Ověřené názory jsou ověřovány Prodávajícím, zda osoba provádějící
posudek skutečně provedla nákup v Internetovém obchodě postupem uvedeným v Pravidlech.
10.5. "Neověřený posudek" je posudek vydaný znalcem týkající se výrobku v internetovém obchodě
prodávajícího nebo v internetovém obchodě. Tento posudek může být vydán postupem uvedeným v
obchodních podmínkách jak osobou provádějící posudek, která provedla nákup v internetovém obchodě,
tak osobou provádějící posudek, která v internetovém obchodě nenakoupila, a je označen jako "Neověřený
posudek". Neověřené názory nejsou Prodávajícím ověřovány, zda opinionator skutečně provedl nákup v
Internetovém obchodě.
10.6. Prodávající zajistí, aby zveřejněné názory označené jako "Ověřený názor" pocházely od osob
vyjadřujících názor, které skutečně zakoupily daný výrobek v internetovém obchodě nebo jsou skutečně
zákazníky internetového obchodu. Za tímto účelem Prodávající podnikne následující kroky k ověření, že
tyto názory pocházejí od jeho skutečných Zákazníků:
10.6.1. Zveřejnění názoru vyjádřeného prostřednictvím formuláře dostupného přímo na webových stránkách
internetového obchodu vyžaduje předchozí ověření ze strany prodávajícího. Ověření spočívá v kontrole
souladu názoru s těmito obchodními podmínkami, zejména v kontrole, zda osoba, která názor vyjádřila, je
klientem Internetového obchodu - v tomto případě Prodávající zkontroluje, zda tato osoba v Internetovém
obchodě nakoupila, a v případě názoru na Produkt Prodávající navíc zkontroluje, zda tato osoba
recenzovaný Produkt zakoupila. Ověření probíhá bez zbytečného odkladu.
10.6.2. Prodávající zasílá svým Zákazníkům (a to i prostřednictvím externí služby zpětné vazby, se kterou
spolupracuje) individuální odkaz na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při nákupu - přístup k
formuláři zpětné vazby je tak umožněn pouze Zákazníkovi, který Produkt zakoupil v Internetovém
obchodě.
10.7. V případě názorů označených jako "Neověřený názor" prodávající neověřuje nebo nemůže ověřit, zda
osoba, která názor vyjádřila, skutečně v internetovém obchodě nakoupila - neověřené názory jsou vydávány
prostřednictvím formuláře zpětné vazby nebo obecného odkazu na formulář zpětné vazby a mohou
obsahovat názory jak osob, které v internetovém obchodě nakoupily, tak osob, k t e r é v internetovém
obchodě nenakoupily.
10.8. Prodávající uvádí, že některé posudky mohou být přidány v rámci placené spolupráce mezi
prodávajícím a zpracovatelem posudku; v takovém případě jsou tyto posudky navíc označeny
jako "Sponzorovaný posudek".
10.9. Prodávající uvádí, že pro výpočet průměrného hodnocení daného výrobku nebo internetového
obchodu uvedeného u daného výrobku nebo na stránce internetového obchodu se berou v úvahu pouze
ověřené názory.
10.10. V případě pochybností Prodávajícího nebo námitek směřovaných Prodávajícímu jinými Zákazníky
nebo třetími stranami ohledně toho, zda daný názor pochází od Zákazníka nebo zda daný Zákazník
zakoupil daný Produkt, si Prodávající vyhrazuje právo kontaktovat autora názoru za účelem objasnění a
potvrzení, že je skutečně Zákazníkem Internetového obchodu nebo zakoupil recenzovaný Produkt.
10.11. Přidávání názorů klientů nesmí být použito k nezákonným činnostem, zejména k činnostem, které
představují nekalou soutěž, nebo k činnostem, které porušují osobnostní práva, práva duševního vlastnictví
nebo jiná práva prodávajícího nebo třetích stran. Při přidávání názoru je Zákazník povinen jednat v souladu
se zákonem, těmito Obchodními podmínkami a dobrými mravy.
10.12. Názory mohou být zpřístupněny přímo na webových stránkách internetového obchodu (např. u
daného Produktu) nebo na externí službě pro sběr názorů, se kterou Prodávající spolupracuje a na kterou
je na webových stránkách internetového obchodu odkazováno (včetně externího widgetu umístěného na
webových stránkách internetového obchodu).
10.13. Případné připomínky, odvolání proti ověření stanoviska nebo námitky, zda dané stanovisko
pochází od zákazníka nebo zda daný zákazník zakoupil daný produkt, lze uplatnit způsobem obdobným
reklamačnímu řízení uvedenému v oddíle 6 obchodních podmínek.
10.14 Prodávající se zavazuje, že nezveřejní ani nezajistí, aby jiná osoba zveřejnila nepravdivé názory
nebo doporučení zákazníků, a že nezkreslí názory nebo doporučení zákazníků za účelem propagace svých
produktů. Prodávající zpřístupní jak pozitivní, tak negativní názory.


11. NELEGÁLNÍ OBSAH A JINÝ OBSAH, KTERÝ NENÍ V SOULADU S PRAVIDLY.
Tato část obchodních podmínek obsahuje ustanovení zákona o digitálních službách, pokud jde o internetový
obchod a poskytovatele služeb. Zákazník zpravidla není p o v i n e n při používání Internetového
obchodu poskytovat obsah, pokud Obchodní podmínky nevyžadují konkrétní údaje (např. údaje pro
zadání Objednávky). Zákazník může mít možnost přidávat v Internetovém obchodě názory nebo
komentáře pomocí nástrojů zpřístupněných v tomto
Poskytovatel služeb. V každém případě poskytování obsahu poskytovatelem služeb je poskytovatel
služeb povinen dodržovat pravidla obsažená v těchto smluvních podmínkách.
KONTAKTNÍ MÍSTO - Poskytovatel služeb určí e-mailovou adresu sklep@nazwasklepu.pl jako jediné
kontaktní místo. Toto kontaktní místo umožňuje poskytovateli služby komunikovat přímo s orgány
členských států, Evropskou komisí a Radou pro digitální služby a současně umožňuje příjemcům
služby (včetně příjemců služby) komunikovat s poskytovatelem služby přímo, rychle a uživatelsky
přívětivým způsobem elektronickými prostředky za účelem uplatňování zákona o digitálních službách.
Poskytovatel služby uvede pro komunikaci se svým kontaktním místem polský jazyk a anglický jazyk.
Postup při oznamování nelegálního obsahu a jednání podle článku 16 zákona o digitálních službách:
Na e-mailové adrese info@kacperek.cz může jakákoli osoba nebo subjekt nahlásit poskytovateli služeb
výskyt konkrétních informací, které považuje za nezákonný obsah.
Žádost by měla být dostatečně přesná a přiměřeně odůvodněná. Za tímto účelem poskytovatel služeb
umožní a usnadní zasílání oznámení na výše uvedenou e-mailovou adresu, která budou obsahovat
všechny následující údaje: (1) dostatečně odůvodněné vysvětlení důvodů, proč osoba nebo subjekt
tvrdí, že nahlášené informace představují Nezákonný obsah; (2) jasné uvedení přesného
elektronického umístění informací, například přesné adresy URL, a případně další informace k
identifikaci Nezákonného obsahu, podle typu obsahu a konkrétního typu služby; (3) jméno a emailovou
adresu osoby nebo subjektu, který oznámení podává, s výjimkou oznámení týkajícího se
informací, které se považují za související s některým z trestných činů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm.
a) a b). 3 až 7 směrnice 2011/93/EU; a (4) prohlášení potvrzující dobrou víru oznamující osoby nebo
subjektu, že informace a tvrzení v něm obsažené jsou správné a úplné.
Výše uvedené oznámení se pro účely článku 6 zákona o digitálních službách považuje za skutečný
poznatek nebo vědomost ve vztahu k informacím, jichž se týká, pokud poskytovateli služeb
jednajícímu s náležitou péčí umožňuje zjistit bez podrobné právní analýzy protiprávní povahu dotčené
činnosti nebo informací.
Pokud oznámení obsahuje elektronické kontaktní údaje osoby nebo subjektu, který oznámení učinil, zašle
poskytovatel služeb této osobě nebo subjektu bez zbytečného odkladu potvrzení o přijetí oznámení.
Poskytovatel služeb rovněž bez zbytečného odkladu oznámí této osobě nebo subjektu své rozhodnutí
týkající se informací, jichž se oznámení týká, a poskytne informace o tom, jak se proti přijatému
rozhodnutí odvolat.
Poskytovatel služeb posoudí všechna oznámení, která obdrží v rámci výše uvedeného mechanismu, a
rozhodne o informacích, jichž se oznámení týkají, včas, nestranně a objektivně a s náležitou péčí.
Pokud poskytovatel služeb používá pro účely takového zpracování nebo rozhodování automatizované
prostředky, uvede v oznámení uvedeném v předchozím odstavci příslušné informace.
Informace o omezeních, která poskytovatel služeb ukládá v souvislosti s používáním internetového
obchodu s ohledem na informace poskytnuté příjemci služeb:
Na poskytování jakéhokoli obsahu v rámci internetového obchodu se vztahují následující pravidla:
11.4.1.1. povinnost používat Internetový obchod, včetně zveřejňování obsahu (např. v rámci názorů nebo
komentářů), v souladu s jeho účelem, těmito Smluvními podmínkami a způsobem, který je v souladu
se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na respektování osobnostních práv a autorských práv a práv
duševního vlastnictví Poskytovatele služeb a třetích stran;
11.4.1.2. povinnost zadávat obsah, který je věcně správný a není zavádějící;
11.4.1.3. zákaz poskytování nezákonného obsahu, včetně poskytování Nezákonného obsahu;
11.4.1.4. zákaz zasílání nevyžádaných obchodních informací (spamu) prostřednictvím internetového
obchodu;
11.4.1.5. zákaz poskytování obsahu, který porušuje obecně uznávaná pravidla netikety, včetně obsahu, který
je vulgární nebo urážlivý;
11.4.1.6. povinnost mít v případě potřeby veškerá potřebná práva a povolení k poskytnutí takového obsahu
na stránkách internetového obchodu, zejména autorská práva nebo potřebné licence, oprávnění a
souhlasy k použití, šíření, zpřístupnění nebo zveřejnění takového obsahu, zejména právo na
zveřejnění a šíření v internetovém obchodě a právo na použití a šíření obrázku nebo osobních údajů v
případě obsahu, který obsahuje obrázek nebo osobní údaje třetí osoby.
11.4.1.7. povinnost používat internetový obchod způsobem, který nepředstavuje bezpečnostní riziko pro IT
systém poskytovatele služeb, internetový obchod nebo třetí strany.
Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo moderovat obsah poskytovaný příjemci služeb na webových
stránkách internetového obchodu. Moderování je prováděno v dobré víře a s náležitou péčí a z
vlastního podnětu Poskytovatele služeb nebo na základě obdrženého oznámení za účelem odhalení,
identifikace a odstranění Nezákonného obsahu nebo jiného obsahu, který není v souladu s
Podmínkami, nebo za účelem zamezení přístupu k němu, nebo za účelem přijetí nezbytných opatření
ke splnění požadavků práva Evropské unie a vnitrostátních právních předpisů slučitelných s právem
Evropské unie, včetně požadavků stanovených v zákoně o digitálních službách, nebo požadavků
obsažených v Podmínkách.
Proces moderace může být prováděn ručně člověkem nebo může být založen na automatizovaných nebo
poloautomatizovaných nástrojích, které pomohou poskytovateli služeb identifikovat nezákonný obsah
nebo jiný obsah, který není v souladu s podmínkami. Jakmile je takový obsah identifikován,
poskytovatel služeb rozhodne, zda obsah odstraní nebo k němu zamezí přístup či jinak omezí jeho
viditelnost nebo podnikne jiné kroky, které považuje za nezbytné (např. kontaktuje klienta za účelem
objasnění námitek a úpravy obsahu). Poskytovatel služeb informuje Klienta, který obsah poskytl
(pokud má jeho kontaktní údaje), jasným a srozumitelným způsobem o svém rozhodnutí, jeho
důvodech a možnostech odvolání proti rozhodnutí.
Při výkonu svých práv a povinností podle zákona o digitálních službách poskytovatel služby postupuje s
náležitou péčí, objektivně a přiměřeně a s náležitým ohledem na práva a oprávněné zájmy všech
zúčastněných stran, včetně příjemců služby, zejména s ohledem na práva zakotvená v Listině
základních práv Evropské unie, jako je svoboda projevu, svoboda a pluralita sdělovacích prostředků a
další základní práva a svobody.
Veškeré připomínky, stížnosti, reklamace, odvolání nebo námitky týkající se rozhodnutí nebo jiných úkonů či
nečinnosti poskytovatele služeb na základě obdrženého oznámení nebo rozhodnutí poskytovatele
služeb přijatého v souladu s ustanoveními tohoto řádu lze podávat způsobem obdobným postupu pro
podávání stížností uvedenému v oddíle 6 tohoto řádu. Využití tohoto postupu je bezplatné a umožňuje
podávat stížnosti elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu. Použitím postupu pro podávání
stížností není dotčeno právo dotčené osoby nebo subjektu zahájit soudní řízení a nejsou jím dotčena
její další práva.
Poskytovatel služeb vyřizuje veškeré připomínky, stížnosti, odvolání nebo námitky týkající se rozhodnutí
nebo jiného opatření či nečinnosti poskytovatele služeb na základě obdrženého oznámení nebo
přijatého rozhodnutí včas, nediskriminačním, objektivním a nearbitrárním způsobem. Pokud stížnost
nebo jiné oznámení obsahuje dostatečné důvody k tomu, aby se poskytovatel služby domníval, že
jeho rozhodnutí nepřijmout opatření v reakci na oznámení je neoprávněné nebo že informace, na
které si stěžuje, nejsou nezákonné a nejsou v souladu s podmínkami, nebo obsahuje informace, které
naznačují, že stěžovatelovo jednání neodůvodňuje přijaté opatření, poskytovatel služby bez
zbytečného odkladu zruší nebo změní své rozhodnutí o odstranění nebo zamezení přístupu k obsahu
nebo o jiném omezení jeho viditelnosti nebo přijme jiná opatření, která považuje za nezbytná.
Příjemci služeb, osoby nebo subjekty, které nahlásily nezákonný obsah a kterým jsou určena rozhodnutí
poskytovatele služeb týkající se nezákonného obsahu nebo obsahu, který není v souladu s
podmínkami, mají právo zvolit si k řešení sporů jakýkoli orgán mimosoudního řešení sporů
certifikovaný koordinátorem digitálních služeb členského státu.
týkající se těchto rozhodnutí, včetně stížností, které nebyly vyřešeny prostřednictvím interního systému
vyřizování stížností poskytovatele služeb.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uzavírají v polském jazyce.
12.2. Změna jednacího řádu:
1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek z důležitých důvodů, tj.:
změny právních předpisů; změny způsobů platby a doručování - pokud tyto změny ovlivní
provádění ustanovení těchto Podmínek.
2. V případě uzavírání smluv trvalé povahy na základě těchto Podmínek (např. poskytování
Elektronických služeb - Účet) jsou změněné Podmínky pro Příjemce služby závazné, pokud
jsou splněny podmínky stanovené v § 384 a 384[1] občanského zákoníku, tj. Příjemce
služby byl o změnách řádně informován a smlouvu nevypověděl do 15 kalendářních dnů
ode dne oznámení. V případě, že změna obchodních podmínek má za následek zavedení
jakýchkoli nových poplatků nebo zvýšení stávajících poplatků, má příjemce služby právo od
smlouvy odstoupit.
3. V případě uzavírání smluv jiné než trvalé povahy (např. Kupní smlouvy) na základě těchto
Obchodních podmínek se změny Obchodních podmínek nijak nedotýkají práv nabytých
Příjemci služeb/Zákazníky před datem účinnosti změn Obchodních podmínek, zejména se
změny Obchodních podmínek nedotýkají již zadaných nebo podaných Objednávek a
uzavřených, uzavřených nebo plněných Kupních smluv.
12.3. Záležitosti, které nejsou upraveny těmito podmínkami, se řídí obecně platnými ustanoveními polského
práva, zejména: Občanský zákoník, zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002
(Sbírka zákonů 2002 č. 144, položka 1204 ve znění pozdějších předpisů), zákon o právech spotřebitelů a
další příslušná ustanovení obecně platných právních předpisů.


13. VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(PŘÍLOHA 2 ZÁKONA O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ)
Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy
(tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)
– Adresát:
F. H.P.U. "KACPEREK" S.C. KRYSTYNA NOWAK, BOGDAN NOWAK, DANIEL NOWAK
Parkowa 2, 32-087 Bibice
kacperek.cz
info@kacperek.cz
– Já/my(*) tímto oznamuji(*), že odstupuji(*) od smlouvy o prodeji následujícího zboží(*) od smlouvy
o dodávce následujícího zboží(*) od smlouvy o poskytování následujícího zboží(*)/od smlouvy o
poskytování následující služby(*).
• Datum uzavření smlouvy(*)/převzetí(*)
• Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
• Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
• Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zasílán v papírové podobě)
• Datum
(*) Nehodící se škrtněte.

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium